Emmerhout

Werkplan 2019

26 February 2019

Werkplan 2019
Expeditie Emmerhout Energieneutraal
Inleidend
Dit is het tweede werkplan van het expeditieteam Emmerhout Energieneutraal. Jaar één van onze
reis was enerverend. We werden overspoeld met informatie, wisten nog onvoldoende, en weten
eigenlijk nog steeds niet genoeg, over de reikwijdte van de opdracht. We sprongen in het diepe en
begonnen.
Organisatieperikelen, veel leren, handvatten zoekend om ons houvast te geven, en het werkveld
inkaderen geven voor 2019 een beter zicht op hoe omvattend de opgave is wanneer je roept
Emmerhout energieneutraal in 2027. En nu begin 2019 kunnen we ons gerust de vraag al stellen of
dit realistisch is.
De gemeente moet nog beginnen aan het lokaal warmteplan. De verschillende eigenaren van
vastgoed zijn er nog lang niet uit voor wat betreft het energie neutraal maken van al hun vastgoed in
de wijk. Op nationaal niveau wordt er van alles geroepen, geëxperimenteerd en bedacht maar een
duidelijke richting ontbreekt. Laat staan dat er enige duidelijkheid bestaat over de financiering van
een en ander.
Dat neemt niet weg dat wij en onze partners van de expeditie begaan zijn met het milieu, de
toekomst van onze kinderen en kleinkinderen en de betaalbaarheid van onze energiebehoefte op
langere termijn.
Dat stelt ons voor fikse uitdagingen die we als bewoners samen niet uit de weg willen gaan. Onder
het motto alle beetjes helpen steken we ook in 2019 de handen uit de mouwen waarbij we werk
maken van energie besparen. De energiemarkt 2019 wordt opnieuw gehouden en onze PR - en inzet
op informeren van alle betrokken bij Emmerhout beginnen vruchten af te werpen.
Wat ons zeker nog ontbreekt is een goed monitoringsysteem waarin we de energieresultaten van
onze inspanningen in Emmerhout kunnen laten zien. Hoeveel weten we samen te besparen, hoeveel
wekken we schoon op in een jaar, wat is de toename van zonnepanelen in een jaar, wat bespaart de
wijk daarmee?
Organisatie
Het expeditieteam is een bewonersorganisatie van individuele bewoners en vertegenwoordigers van
bewonersorganisaties. Bewoners nemen het voortouw in de ontwikkeling Emmerhout
energieneutraal en partners ondersteunen, adviseren en werken door bewoners genomen besluiten
mee uit. Overleg en elkaar informeren zijn belangrijke uitgangspunten.
Het expeditieteam beschikt voor haar activiteiten over een budget, beschikbaar gesteld door de
gemeente. Het expeditieteam vergadert maandelijks. Vertegenwoordigers van het expeditieteam
hebben twee maandelijks voortgangsoverleg met de gemeente. Verder participeren diverse leden in
verschillende (wijk)werkgroepen, overleggen en onderzoeken.
Organisatiedoelen 2019 zijn:
1 Beheer van de website, facebook en nieuwsbrieven geregeld.
2 Uitbreiding van contacten zodat alle straten / buurtverenigingen van de wijk zich
vertegenwoordigd weten.

3 Overeenstemming met de gemeente over de reikwijdte van de expeditie en
voortgangsrapportages over de ontwikkelingen op andere terreinen.
4 Realiseren van een resultaatrapportage voor de wijk.
5 Uitbreiding van het team energiecoaches / vrijwilligers en training daarvan om energiescans
in de wijk uit te voeren.
6 Voortzetting van de ondersteuning door de gemeente zoals in 2018 door middel van de inzet
van een trainee.
Activiteiten 2019
In 2019 wil de expeditie met haar activiteiten en acties meer voet aan de grond krijgen. Bewoners
weten het spreekuur te vinden, worden zich meer bewust van de waarde van minder energie
verbruiken en we zien een daling van energieverbruik in de wijk. We worden ook actiever naar
andere organisaties, projecten {bijv. aansluiting bij projecten van de burgerbegroting) om waar
mogelijk de koppeling met de wijk- energiedoelstellingen ter sprake te brengen.
Verder wordt de energietransitie in grote lijnen bepaald door: wat weten we te besparen en hoe
gaan we wat we nodig hebben lokaal en schoon produceren.
1 Wekelijks energiespreekuur en stimuleren van uitbouw daarvan tot de centrale vraagbaak.
2 Eenmaal per kwartaal een informatiebijeenkomst.
3 Energiemarkt 2019.
4 Scholing vrijwilligers t.b.v. uitvoering energiescans in de wijk.
5 Organiseren Beste idee van Emmerhout. (vastgesteld plan september 2018)
6 Voortzetten / benutten nieuwe mogelijkheden informatie in de wijk.
- De nieuwsbrief 6x per jaar.
- De website.
- Periodieken / nieuwsbrieven van andere organisaties.
- Contacten met wijkorganisaties aanhalen.
7 Deelname aan overleggen, onderzoeken en studiebijeenkomsten.
8 Collectieve inkoop??
9 Voortzetting en uitbouw project energiescans samen met het Drenthe College.
Samenwerking
De gemeente heeft een meersporenbeleid uitgezet om met alle partijen in samenhang Emmerhout
energieneutraal te bereiken. Het expeditieteam wil het komend jaar vooruitgang zien op de
samenhang tussen de verschillende onderdelen. Met name successen moeten gedeeld worden met
de wijk om het draagvlak te vergroten. Daarnaast zijn er gezamenlijke uitdagingen. Betaalbaarheid
van de energietransitie of behoud van de stedenbouwkundige kwaliteiten van Emmerhout
bijvoorbeeld zijn geen uitdagingen van louter de woningcorporaties of de gemeente. Kortom de
energietransitie is integraal onderdeel van de wijkvisie Emmerhout die in 2019 het licht zal zien.
We streven naar betere benutting van bestaande netwerken en projecten in de wijk en waar het
raakpunten heeft met de energietransitie een duidelijke inbreng van Emmerhout energieneutraal.
1 Intensiveren overleg met de gemeente.
2 voorbereiden uitvoeren bijeenkomst met een thema met andere partijen in de wijk.
3 Vergroten van het draagvlak in de wijk door actief organisaties en projecten in de wijk te
benaderen.

Begroting Expeditie Emmerhout energieneutraal 2019
Organisatie
1 700
2 200
3
4 1.500
5 500
6
7 kantoor / org. Kosten 3.000
5.900

Activiteiten
1 1.000
2 400
3 1.000
4 100
5 10.000
6 12.500
7 400
8 0
9 0
25.400

Samenwerking
1 0
2 1.000
3 500
1.500
Organisatie 5.900
Activiteiten 25.400
Samenwerking 1.500
Totaal 32.800
Vorig Artikel Artikel Overzicht Volgend Artikel